National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > A study on the fabrication of Cu-TiB2 Nanocomposites by mechanical activation, self-propagating high-temperature synthesis and spark plasma sintering 2006

A study on the fabrication of Cu-TiB2 Nanocomposites by mechanical activation, self-propagating high-temperature synthesis and spark plasma sintering, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x