National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Etude des echanges convectifs a l'entree d'une perforation: application a la thermique des parois multiperforees des chambres de combustion 2006

Etude des echanges convectifs a l'entree d'une perforation: application a la thermique des parois multiperforees des chambres de combustion, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x