National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ảnh hưởng của việc thay thế một số nguyên tố cho Mn lên tính chất điện - từ của các perovskite (La, Sr) MnO3 2006

Ảnh hưởng của việc thay thế một số nguyên tố cho Mn lên tính chất điện - từ của các perovskite (La, Sr) MnO3, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x