National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cấu trúc liên thông của tập nghiệm trong bài toán tối ưu đa mục tiêu phân thức tuyến tính hoặc tựa lõm chặt 2006

Cấu trúc liên thông của tập nghiệm trong bài toán tối ưu đa mục tiêu phân thức tuyến tính hoặc tựa lõm chặt, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x