National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán biên ban đầu đối với hệ Parabolic trong trụ với đáy không trơn 2006

Bài toán biên ban đầu đối với hệ Parabolic trong trụ với đáy không trơn, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x