National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Fabrication and study of giant magnetostrictive single layer and multilayer films based on TbFeCo alloy 2005

Fabrication and study of giant magnetostrictive single layer and multilayer films based on TbFeCo alloy, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x