National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biện pháp hoàn thiện kĩ năng tự học môn giáo dục học cho sinh viên đại học Sư phạm theo quan điểm sư phạm học tương tác 2005

Biện pháp hoàn thiện kĩ năng tự học môn giáo dục học cho sinh viên đại học Sư phạm theo quan điểm sư phạm học tương tác, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x