National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Diversity-oriented synthesis of pharmacologically relevant o-heterocycles and carbacycles by cyclization reactions of 1,3-bis-silyl enol ethers 2005

Diversity-oriented synthesis of pharmacologically relevant o-heterocycles and carbacycles by cyclization reactions of 1,3-bis-silyl enol ethers, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x