National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm Galerkin - sóng nhỏ của bài toán Cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân 2005

Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm Galerkin - sóng nhỏ của bài toán Cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x