National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Development of allium alien-chromosome addition lines and its application to genetics and breeding in shallot (A. Cepa L. Aggregatum group) 2005

Development of allium alien-chromosome addition lines and its application to genetics and breeding in shallot (A. Cepa L. Aggregatum group), 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x