National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Does ownership matter to enterprise performance? : A comparative study of private and state enterprises in Vietnam's textile - Garment industry 2004

Does ownership matter to enterprise performance? : A comparative study of private and state enterprises in Vietnam's textile - Garment industry, 2004

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x