National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cấu trúc topo của tập nghiệm trong bài toán cực đại vectơ tựa lõm chặt 2004

Cấu trúc topo của tập nghiệm trong bài toán cực đại vectơ tựa lõm chặt, 2004

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x