National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo và nghiên cứu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Nd1Ba2Cu3O7_8 có hiệu ứng cực đại dòng tới hạn ở từ trường cao 2004

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Nd1Ba2Cu3O7_8 có hiệu ứng cực đại dòng tới hạn ở từ trường cao, 2004

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x