National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Heterosis for photosynthetic and agronomic characters in F1 hybrid rice (Oryza sativa L.) using thermo-sentitive genic male sterile line 2004

Heterosis for photosynthetic and agronomic characters in F1 hybrid rice (Oryza sativa L.) using thermo-sentitive genic male sterile line, 2004

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x