National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ảnh hưởng việc điều chỉnh giá viện phí đối với thu chi tài chính và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh Khăm Muộn CHDCND Lào 2003

Ảnh hưởng việc điều chỉnh giá viện phí đối với thu chi tài chính và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh Khăm Muộn CHDCND Lào, 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x