National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Dùng phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ưu về quản lý di động trong mạng ATM 2003

Dùng phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ưu về quản lý di động trong mạng ATM, 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x