National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều khiển tối ưu cho đối tượng có tham số phân bố, biến đổi chậm (ứng dụng cho quá trình gia nhiệt) 2003

Điều khiển tối ưu cho đối tượng có tham số phân bố, biến đổi chậm (ứng dụng cho quá trình gia nhiệt), 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x