National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát huy tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) 2003

Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát huy tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi), 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x