National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam 2003

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam, 2003