National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai 2002

Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x