National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp quốc phòng ở Việt Nam 2002

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp quốc phòng ở Việt Nam, 2002