National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội 2002

Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x