National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biến dạng của đất dính mềm có xét đến tính dị hướng cố kết thấm và phương pháp xác định các hệ số cố kết của đất 2002

Biến dạng của đất dính mềm có xét đến tính dị hướng cố kết thấm và phương pháp xác định các hệ số cố kết của đất, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x