National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang phổi chuẩn và một số xét nghiệm miễn dịch ở lao phổi có hang mới và lao xơ hang 2002

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang phổi chuẩn và một số xét nghiệm miễn dịch ở lao phổi có hang mới và lao xơ hang, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x