National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đổi mới tổ chức, quản lý và phương thức hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lực lượng thanh niên xung phong ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2002

Đổi mới tổ chức, quản lý và phương thức hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lực lượng thanh niên xung phong ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x