National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm các tính chất vật lí, di dưỡng và thuỷ động học của các đá chứa dầu có cấu trúc phức tạp, trong điều kiện mô hình hoá áp suất và nhiệt độ vỉa 2001

Đặc điểm các tính chất vật lí, di dưỡng và thuỷ động học của các đá chứa dầu có cấu trúc phức tạp, trong điều kiện mô hình hoá áp suất và nhiệt độ vỉa, 2001

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x