National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ảnh hưởng của việc thay thế các nguyên tố Fe, Co, Cu lên các tính chất vật lí của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-2212 2001

Ảnh hưởng của việc thay thế các nguyên tố Fe, Co, Cu lên các tính chất vật lí của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-2212, 2001

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x