National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hiện tượng nhiều nghĩa trong trường từ vựng chỉ người (Các động từ nhiều nghĩa có nghĩa nói năng) 2000

Hiện tượng nhiều nghĩa trong trường từ vựng chỉ người (Các động từ nhiều nghĩa có nghĩa nói năng), 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x