National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chọn tạo các dòng lúa bất dục di truyền nhân nhạy cảm nhiệt độ bằng lai hữu tính để phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở miền Bắc Việt Nam 2000

Chọn tạo các dòng lúa bất dục di truyền nhân nhạy cảm nhiệt độ bằng lai hữu tính để phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở miền Bắc Việt Nam, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x