National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu đặc tính vi khuẩn học, sinh hoá học của pasteuvella sp. gây bệnh tụ huyết trùng dê ở một số tỉnh, chế tạo vacxin phòng bệnh 2000

Nghiên cứu đặc tính vi khuẩn học, sinh hoá học của pasteuvella sp. gây bệnh tụ huyết trùng dê ở một số tỉnh, chế tạo vacxin phòng bệnh, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x