National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và một số kết quả của phương pháp billroth I trong cắt đoạn dạ dày điều trị loét tá tràng 2000

Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và một số kết quả của phương pháp billroth I trong cắt đoạn dạ dày điều trị loét tá tràng, 2000

Nội dung