National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng 2000

Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng khoai tây giống từ củ nhỏ nguồn in-vitro và từ hạt lai cho Đồng bằng sông Hồng, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x