National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Characterisation of spring wheat collection materials and cultivars winter Rye and triticale varieties in respect to traits connected with sprouting resistance 2000

Characterisation of spring wheat collection materials and cultivars winter Rye and triticale varieties in respect to traits connected with sprouting resistance, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x