National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Vận dụng học thuyết giá trị lao động của Các Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay 2000

Vận dụng học thuyết giá trị lao động của Các Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x