National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán

Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán


Tiêu đề: Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x