National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán

Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán


Tiêu đề: Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức để giải tự động một số lớp bài toán


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx