National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Поисковые методы оптимизации систем управления недетерминироваными обььектами (На примере теплоэнергетики)

Поисковые методы оптимизации систем управления недетерминироваными обььектами (На примере теплоэнергетики)


Tiêu đề: Поисковые методы оптимизации систем управления недетерминироваными обььектами (На примере теплоэнергетики)

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x