National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Вариант теории и некоторые закономерности упругопластического дефармирования материалов при сложном нагружении

Вариант теории и некоторые закономерности упругопластического дефармирования материалов при сложном нагружении


Tiêu đề: Вариант теории и некоторые закономерности упругопластического дефармирования материалов при сложном нагружении

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x