National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống

Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx