National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam

Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x