National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam

Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu lực cản đào đất của gàu xúc đối với đất đồng bằng Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx