National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > The generalized permutation alphabet and the extended wei Codes: Two approaches to the Comstruction of multidimenbional Geometrically Uniform Trellis Codes

The generalized permutation alphabet and the extended wei Codes: Two approaches to the Comstruction of multidimenbional Geometrically Uniform Trellis Codes


Tiêu đề: The generalized permutation alphabet and the extended wei Codes: Two approaches to the Comstruction of multidimenbional Geometrically Uniform Trellis Codes

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — The generalized permutation alphabet and the extended wei Codes: Two approaches to the Comstruction of multidimenbional Geometrically Uniform Trellis Codes


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx