National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chích vào chọn giống thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) có lượng nhựa cao

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chích vào chọn giống thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) có lượng nhựa cao


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chích vào chọn giống thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) có lượng nhựa cao

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chích vào chọn giống thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) có lượng nhựa cao


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx