National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số thông số công nghệ tối ưu trong quá trình dệt vải sợi bông trên máy dệt không thoi kiểu kẹp CTB

Nghiên cứu một số thông số công nghệ tối ưu trong quá trình dệt vải sợi bông trên máy dệt không thoi kiểu kẹp CTB


Tiêu đề: Nghiên cứu một số thông số công nghệ tối ưu trong quá trình dệt vải sợi bông trên máy dệt không thoi kiểu kẹp CTB

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x