National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Совершенствование текнологии xранения плодов, выращенныx во Вьетнаме

Совершенствование текнологии xранения плодов, выращенныx во Вьетнаме


Tiêu đề: Совершенствование текнологии xранения плодов, выращенныx во Вьетнаме

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x