National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất alginal natri từ rong mơ Việt Nam và ứng dụng nó trong một số lĩnh vực sản xuất

Tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất alginal natri từ rong mơ Việt Nam và ứng dụng nó trong một số lĩnh vực sản xuất


Tiêu đề: Tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất alginal natri từ rong mơ Việt Nam và ứng dụng nó trong một số lĩnh vực sản xuất

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất alginal natri từ rong mơ Việt Nam và ứng dụng nó trong một số lĩnh vực sản xuất


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx