National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát huy tiềm năng của tri thức khoa học xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta

Phát huy tiềm năng của tri thức khoa học xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta


Tiêu đề: Phát huy tiềm năng của tri thức khoa học xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x