National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx