National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm phân bố của vi sinh vật trong các hệ thống sử dụng đất chính ở một số vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam

Đặc điểm phân bố của vi sinh vật trong các hệ thống sử dụng đất chính ở một số vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Đặc điểm phân bố của vi sinh vật trong các hệ thống sử dụng đất chính ở một số vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x