National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ một số bệnh nấm và bệnh xoan lá hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận

Nghiên cứu tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ một số bệnh nấm và bệnh xoan lá hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận


Tiêu đề: Nghiên cứu tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ một số bệnh nấm và bệnh xoan lá hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ một số bệnh nấm và bệnh xoan lá hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx